Conference

Article
การวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจ โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782121)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-