Conference

Article
การศึกษาผลของอุณหภูมิ ระยะเวลาในการต้มตาอ้อยต่อการงอกของข้อตาอ้อย
Conference
การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
13 - 15 สิงหาคม 2014
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-