Conference

Article
ประสิทธิภาพการบาบัดไนโตรเจน ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้าเทียม ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Conference
การประชุมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
22 - 23 พฤษภาคม 2014
Location
ไทย นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-