Conference

Article
การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการสกัดแอนโทไซยานินจากกากเม่า
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
26 - 27 มกราคม 2015
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-