Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 “กึ่งศตวรรษวิจัยลุ่มน้ำไทย รูปธรรมที่จับต้องได้”
ชาติ
27 พฤศจิกายน 2014 - 28 พฤศจิกายน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-