Conference

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ชาติ
16 - 18 กรกฎาคม 2014
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008463 ชื่อวิชา Diseases of Fruit Crops,5 ต.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015