Conference

Article
การลดมิติข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการประยุกต์สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการใช้งานสมาร์ทโฟน
Conference
The 10th National Conference on Computing and Information Technology(NCCIT 2014) ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (ISBN: 9786167701851)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 พฤษภาคม 2014
Location
ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-