Conference

Article
ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
29 - 31 กรกฎาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015