Conference

Article
แบบจำลองของการตัดแบบตั้งฉากและแบบเฉียงและการวิเคราะห์ของปัจจัยกรรมวิธี
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ตุลาคม 2014
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
10.14455
Related Link
-