Conference

Article
การศึกษาอัตราส่วนการผสมยางพาราธรรมชาติด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีการผสมร้อน (มาสเตอร์แบท 1:1)
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
14 พฤษภาคม 2014 - 16 มกราคม 2015
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-