Conference

Article
ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-