Conference

Article
อิทธิพลของตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดต่อการกระจายตัวของอนุภาคยาและพฤติกรรมการปลดปล่อยของตัวยาไอบูโพรเฟน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24
Class
ชาติ
Date
18 - 19 ธันวาคม 2014
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-