Conference

Article
ปัจจัยของคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยศาสตร์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
Conference
1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences
Class
นานาชาติ
Date
31 ตุลาคม 2014
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-