Conference

Article
ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-