Conference

ประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1
ชาติ
3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
http://www.trfmag.org/congress/2014/