Conference

Article
การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลากะพงขาว ( Lates calcarifer )
Conference
รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
'-'
Related Link
-