Conference

Article
ผลของการนึ่งต่อสารกาบาและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของข้าวฮางและข้าวฮางงอกสีดำ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮาง 6 กลุ่มในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวฮางเพื่อให้ได้คุณภาพ ,23 มี.ค. 2015 - 23 มี.ค. 2015