Conference

Article
ความเป็นพิษของสารสกัดจากแก้วมังกรสีแดง(เปลือก เนื้อ และเม็ด)ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Caco-2
Conference
The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014
Class
นานาชาติ
Date
12 - 13 มิถุนายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-