Conference

Article
คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781438)
Class
ชาติ
Date
4 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-