Conference

Article
ผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อทัศนคติของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Conference
การประขุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
Class
ชาติ
Date
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-