Conference

World congress of soil science
นานาชาติ
8 - 13 มิถุนายน 2014
Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
-

Author

Output From Project

การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,26 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,26 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015