Conference

Article
ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย
Conference
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
27 - 28 มกราคม 2014
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-