Conference

Article
ระบบตรวจจับอุบัติการณ์สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษโดยใช้ข้อมูล GPS ร่วมกับข้อมูลจากระบบ ITS แบบ Real Time
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-