Conference

Article
การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-