Conference

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน.
ชาติ
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
ขอนแก่น ประเทศไทย
-