Conference

Article
การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (ISBN: 9786162781254)
Class
ชาติ
Date
25 ตุลาคม 2013
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-