Conference

Article
การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย
Conference
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริง"
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มีนาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-