Conference

Article
ผลของการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคลูกผสมบราห์มัน?ไทยพื้นเมือง
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน