Conference

Article
ผลกระทบของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วต่อระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36
Class
ชาติ
Date
11 - 13 ธันวาคม 2013
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
Related Link
-

Author

Output From Project

การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริดกับพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริตกับพลังงานหมีุนเวียน แหล่งทุน :สกว./มก.,15 ก.ค. 2015 - 15 ก.ค. 2016