Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
ชาติ
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ซีเมนต์บล็อกเสริมไม้ไผ่สานเพื่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240261 ชื่อวิชา Design for Tropical Environment,11 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247531 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Building Design,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาบล็อกน้ำหนักเบาจากซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 17 คณะ),1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย,8 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสถาปนิกสยาม การใช้ประโยชน์ :การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานสถาปนิก 58,30 เม.ย. 2015 - 3 พ.ค. 2015