Conference

Article
โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Class
ชาติ
Date
7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-