Conference

Article
พันธุศาสตร์ของยีสต์และแนวทางการใช้ประโยชน์
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
18 กรกฎาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-