Conference

Article
การตรวจหาอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ CD4:CD8 และลักษณะทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวที่ติดเชื้อไวรัสลิวคีเมียและ/หรือไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มก. สาขาสัตวแพทย์ (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-