Conference

Article
การโคลน ศึกษาคุณลักษณะ ตรวจตำแหน่งสนิป และวิเคราะห์การแสดงออกของยีน SLC11A1 ของเป็ด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781414)
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-