Conference

Article
ผลของสารสกัดจากใบหยีน้ำ (Millettia pinnata (L.) Panigrahi) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าในพืชบางชนิด
Conference
การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
1 - 2 สิงหาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-