Conference

Article
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ในการควบคุมยุงก้นปล้อง Anopheles dirus
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Class
ชาติ
Date
24 - 25 ตุลาคม 2013
Location
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-