Conference

Article
PROCESS OPTIMIZATION FOR CHITINASE PRODUCTION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
Conference
International Fisheries Symposium 2013
Class
นานาชาติ
Date
28 - 30 พฤศจิกายน 2013
Location
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการควบคุมการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำ และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากการเพาะเลี้ยง