Conference

Article
การบริหารงานคลังสินค้าประเภทยาด้วยเทคนิคการศึกษางานทางอุตสาหกรรมเทคนิคการพยากรณ์และเทคนิคการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-