Conference

Article
การชี้บ่ง ความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปและไทยเรื่องผลกระทบจากการผลิตแบบลีนต่อซัพพลายเชน
Conference
Asian Economics Development (AED 2013) (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
13 สิงหาคม 2013 - 16 กุมภาพันธ์
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-