Conference

Article
การจำลองและสร้างแม่พิมพ์สำหรับการตีขึ้นรูป
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ISBN: 9789743844980)
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
ต.พัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-