Conference

Article
ผลของน้ำแช่มูลสุกรและปุ๋ยน้ำในอุณหภูมิที่ต่างกันต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1
Conference
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
20 - 24 พฤษภาคม 2013
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-