Conference

The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium
นานาชาติ
28 - 29 มีนาคม 2013
-
-

Author

Output From Project

การคัดแยกและจัดจำแนกราที่เจริญหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม : อาคารพิลาศบุษบากรและอาคารอรชรบุษบัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,17 ส.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419554 ชื่อวิชา Microbial Enzymes,25 ส.ค. 2014 - 22 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเชื้อราที่เก็บได้หลังน้ำท่วมในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะหร้าว แหล่งทุน :สวพ.มก.,5 ต.ค. 2015 - 5 ต.ค. 2016