Conference

Article
การเปรียบเทียบความต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นของฝ้ายสายพันธุ์ใหม่
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-