Conference

Article
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียจากดินรอบรากแตงกวาและชีวภัณฑ์ของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน และรากเน่าของกล้าแตงกวา
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-