Conference

Article
เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน
Class
ชาติ
Date
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-