Conference

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2013
นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนานวัตกรรมการแยกเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีใหม่,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,25 ส.ค. 2014 - 24 พ.ย. 2014