Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2555
Conference
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36
Class
ชาติ
Date
5 - 7 มิถุนายน 2013
Location
เมือง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-