Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร