Conference

Article
การออกแบบตัวควบคุมสำหรับตัวกระตุ้นแบบชั้นคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยทฤษฏีการป้อนกลับเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการออกแบบพีคิว
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-