Conference

Article
โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการสารสนเทศ การบูรณาการ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และความสามารถในการแข่งขัน
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
25 ตุลาคม 2013
Location
เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-